Nagovor v slovenskem jeziku:

Spoštovani dragi gostje, udeleženci in prijatelji!

Dobrodošli v Sloveniji, na Brdu pri Kranju!

Dobrodošli na konferenci, ki jo organizira Društvo Evropska Slovenija!

V Društvu Evropska Slovenija se, med drugim, s svojim civilnodružbenim in strokovnim delovanjem iskreno zavzemamo za vzpostavitev resnične pravne države, vladavine prava na Slovenskem. Za demokratično, pravno in pravično Slovenijo, del zahodnega civilizacijskega prostora, vpeto v transatlanske zunanjepolitične in varnostne tokove. 

Pri tem vztrajamo, da je eden ključnih stebrov, ki nosijo odgovornost za uveljavljanje vsega tega, pravosodje. Zanj je bila doslej značilno pomanjkanje odgovornosti, prevladujoča nekritičnost kot tudi cehovska solidarnost, zaprtost in nepripravljenost na spremembe ter posledično ohranjanje starega načina razmišljanja in delovanja, ki črpata svoje korenine v nedemokratičnem sistemu. Slovenija je država, katere pravo temelji na revolucionarnem pravu in ne na tradiciji zahodnoevropske pravne misli. Na žalost je pravosodni sistem v totalitarizmu zaradi tega povzročil številne krivice in le-te še vedno povzroča tudi v demokraciji. 

V Sloveniji smo nedavno dobili novo vlado, vlado pravnikov, in upam, da ne gre za pravnike oz. status quo v pravosodju. Zato nas veseli, da je nekatere naše ocene v svojem predstavitvenem nastopu posvojil tudi kandidat za novega pravosodnega ministra. Končno je prihodnji predstavnik oblasti priznal, da slovensko pravosodje ne dosega lastnih ustavnopravnih standardov in s tem evropske normalnosti. Prav tako izražamo zadovoljstvo nad javno izrečeno potrebo po korenitih, sistemskih spremembah v pravosodju, ki se morajo zgoditi ob ustreznih zunanjih okoliščinah, in sicer od znotraj. Pričakujemo, da bo novi minister za pravosodje zaveze, ki jih je v svojem predstavitvenem nastopu dal državljankam in državljanom, tudi uresničil. Sodili ga bomo po dejanjih in ne po všečnih besedah.

Slovenija je država, kjer se množično in sistematično kršijo človekove pravice in temeljne svoboščine. Študija prominentnega slovenskega profesorja, nekdanjega predsednika ustavnega sodišča, je dokazala, da so slovenska sodišča v zadnjih petnajstih letih 613-krat kršila človekove pravice. Pred Evropskih sodiščem za človekove pravice je Slovenija izgubila skoraj 300 primerov, daleč nadpovprečno med državami članicami EU. Varuhinja človekovih pravic je lani v 7,4 % primerov ugotovila, da se državljani upravičeno pritožujejo čez storitve pravosodja. Vprašam vas, ali je ta črna statistika normalna za državo, v kateri v ustavi piše, da je pravna? Ali je to evropska Slovenija?

Izhodišče za razpravo na konferenci je in bo mednarodno odmevna zadeva Patria, ki pa je le vrh ledene gore slovenskih problemov, povezanih s pravno državo in demokracijo. V Sloveniji je afera Patria povzročila, da je bil prvak največje opozicijske stranke poslan v zapor tri tedne pred parlamentarnimi volitvami. V postopku, ki ni ponudil nobenih konkretnih dokazov, da je bil kriv očitkov iz obtožnice. Celoten proces Patria spominja na politično montirane procese, za katere smo mislili, da se ne bodo nikoli več ponovili. Volilna bitka je bila nepoštena, nad rezultatom volitev pa bo visela večna senca dvoma legitimnosti. 

Podobni problemi z vladavino prava in demokracijo so lastni tudi drugim državam EU, zlasti tranzicijskim, medtem ko so se jih nekatere države uspešno rešile. O tem bodo na konferenci spregovorili pravni strokovnjaki iz Romunije, Finske, Nemčije, Nizozemske, Madžarske, Hrvaške, Bolgarije in Belorusije, ki bodo svoje izkušnje delili s slovenskimi strokovnjaki. 

Toplo dobrodošli in iskrena hvala vsem skupaj!

Še posebno se zahvaljujem podpredsedniku Društva Evropska Slovenija in dekanu Fakultete za državne in evropske študije, dr. Mateju Avblju, ki je ˝kriv˝, da smo danes tukaj in bo tudi glavni motor konference. Na koncu, in to ni nepomembno, hvala tudi vsem sponzorjem, ki so nam omogočili izvedbo tega dogodka.

Prof. Leonid Pitamic je dejal: Razlika med pravom in drugimi pravili za človeško ravnanje (n. pr. moralnimi, verskimi, modnimi) je ta, da se pravna pravila naslajajo na prisilna sredstva. Naj bo ta misel največjega slovenskega pravnika in akademika, žrtev izgona zahodnoevropske pravni misli iz našega prostora, tudi nekaj, kar nas bo spremljalo tudi po koncu, prepričan sem, zelo uspešnega druženja.

 

Nagovor v angleškem jeziku:

Dear guests, dear participants, dear friends!

Welcome to Slovenia, to Brdo pri Kranju!

Welcome to this conference organized by the Association for European Slovenia.

With their civil societal and expert activities, members of the Association for European Slovenia, among other things, strive for the establishment of a real rule of law in Slovenia, as well as for a democratic and just Slovenia, governed by the rule of law, as a part of the Western civilization and integrated into transatlantic foreign political and security flows.

In this context we insist that one of the key pillars, responsible for enforcement of all the aforementioned factors, is the administration of justice which, until now, has been characterized by lack of responsibility, its uncritical nature, solidarity among its representatives, its closed nature and unwillingness to accept changes, and, consequently, its aspiration to preserve the old-style way of thinking and operation, whose roots grow from a non-democratic system. Slovenia is a country whose legislation is based on a revolutionary law and not on the tradition of the Western legal practice. As a result, the judicial system in the era of Totalitarianism, unfortunately, caused numerous cases of injustice, and continues to do the same also in the system of democracy.

A new Government has recently been appointed in Slovenia, a government of lawyers, and I hope not for the lawyers or a status quo of the judicial system. We are therefore pleased that some of our assessments were adopted by a candidate for a new Justice Minister in his self-introduction speech. Finally, a future representative of the authorities has admitted that the Slovenian administration of justice does not meet its own constitutional legal criteria and, consequently, European normality. We are also pleased with a publicly expressed need for radical, systemic changes in the judicial system, which must take place from the inside and under appropriate external circumstances. We expect from the new Justice Minister to keep the promises he made to Slovenian citizens in his self-introduction speech, as he will be judged by his actions and not by his »pretty« words.

Slovenia is a country where human rights and fundamental freedoms are massively and methodically violated. A study conducted by a prominent Slovenian professor, a former President of the Constitutional Court, demonstrates that over the past fifteen years Slovenian courts have in 613 cases breached human rights. Slovenia has lost nearly 300 cases before the European Court of Human Rights, which is far above the average among EU member states. Last year the Slovenian Human Rights Ombudsman determined that in 7.4% of cases Slovenian citizens legitimately complained about the services provided by the administration of justice. My question for you is now the following: are these black statistics normal for a country whose Constitution says it is governed by the rule of law? Is this European Slovenia?

The starting point of the conference will be the internationally high-profile Patria case which, however, is only the tip of the iceberg when it comes to Slovenian problems relating to the rule of law and democracy. As a result of the Patria affair, the Head of the biggest opposition party was sent to prison three weeks before the parliamentary elections, following a procedure which offered no concrete evidence he was guilty of any charge. The entire Patria case resembles politically staged processes we believed we would never witness again. The election battle was unfair, while the election outcome will be forever overshadowed by a doubt of legitimacy.

Other EU member states, particularly the transition countries, are faced with similar problems relating to the rule of law and democracy, while some countries have successfully dealt with these challenges. This topic will be addressed at the conference by legal experts from Romania, Finland, Germany, the Netherlands, Hungary, Bulgaria and Belarus, who will share their experience with Slovenian experts.

I would like to extend my warm welcome and thanks to all of you!

My special thanks goes to Dr Matej Avbelj, the Vice-President of the Association for European Slovenia and Dean of the Graduate School of Government and European Studies, as he is the one responsible that we have gathered here today and will also act as the driving force of the conference. And last but not least, allow me to thank all the sponsors that have made this event possible.

Professor Leonid Pitamic said: The difference between the law and other rules of human behaviour (such as moral, religious, fashionable) lies in the fact that legal rules rely on coercive means. Let us remember the words of the biggest Slovenian legal expert and academic, a victim of the Western European legal thought being exiled from the Slovenian territory, also after this get-together which, I believe, will be very successful and fruitful.